Oferta

Firma ESI w ramach wsparcia podczas realizacji prowadzonych przez Państwa inwestycji oferuje kompleksową obsługę w zakresie:

1) Pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego. Zakres działania w imieniu Inwestora uzgadniany jest zawsze indywidualnie i może zawierać m.in.:

 • przeprowadzenie wstępnej analizy ekonomicznej oraz technologicznej zadania na bazie sporządzonych koncepcji oraz otrzymanych dokumentów formalnych
 • wyszukanie jednostki projektowej, zlecenie prac projektowych w imieniu Inwestora oraz nadzór nad realizacją projektu
 • sporządzenie, dostarczenie oraz omówienie kosztorysów inwestorskich, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • wyszukanie wykonawców prac oraz zawarcie umów na realizację poszczególnych robót ziemnych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych itp.
 • reprezentowanie przez Inżynierów firmy ESI Inwestora na budowie poprzez pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – bieżąca kontrola realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z projektem, pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlaną
 • bieżącą kontrolę przyjętego budżetu inwestycji oraz harmonogramu prac
 • sprawdzenie dokumentacji powykonawczej oraz sporządzenie dokumentacji odbiorowej
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

2) Pełnienia funkcji Nadzoru Budowlanego. Zakres działania w imieniu Inwestora uzgadniany jest zawsze indywidualnie i może zawierać m.in.:

 • prowadzenie prac budowlanych jako Kierownik Budowy
 • nadzorowanie prac budowlanych jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 • koordynowanie prac projektowych
 • zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych
 • sporządzanie ekspertyz technicznych
 • przeprowadzanie okresowych kontroli budynków

3) Pełnienia funkcji Doradców Technicznych. Zakres działania w imieniu Inwestora uzgadniany jest zawsze indywidualnie i może zawierać m.in.:

 • sprawdzenie poprawności wykonania zleconych projektów
 • analizę dokumentów otrzymanych od administracji państwowej, gestorów sieci lub innych jednostek będących częścią procesu inwestycyjnego
 • występowanie w imieniu Inwestora do organów administracji państwowej, gestorów sieci oraz innych jednostek, od których wymagane jest uzyskanie pisemnego wystąpienia celem realizacji kolejnych etapów projektu
 • oceną techniczno – ekonomiczną zastosowanych rozwiązań zamiennych w zakresie użytych materiałów, jak i zastosowanych technologii
 • oceną techniczną istniejących obiektów budowlanych lub ich części
 • koordynowanie prac zleconych przez Inwestora

4) Sporządzania Analiz Techniczno – Ekonomicznych. Na życzenie Inwestora, wykonujemy m.in. następujące analizy techniczno – ekonomiczne:

 • porównawczą przed dokonaniem zakupu jednej z nieruchomości
 • porównawczą rozpatrywanych koncepcji inwestycyjnych
 • wstępną analizę opłacalności inwestycji, szacowaną na bazie przekazanego przez Inwestora programu użytkowego i koncepcji
 • szczegółową analizą opłacalności inwestycji – stopień uszczegółowienia zależny jest od stopnia zaawansowania inwestycji i jest określany indywidualnie, po dostarczeniu pełnej dokumentacji przez Inwestora
 • powykonawczą z uwzględnieniem wykazania interesujących Inwestora wskaźników

5) Sporządzania Projektów Wielobranżowych. Na życzenie Inwestora wykonujemy m.in. projekty:

 • architektoniczne
 • konstrukcyjne
 • sanitarne
 • elektryczne
 • p.poż

6) Sporządzania Kosztorysów. Na życzenie Inwestora wykonamy każdy rodzaj kosztorysu, tzn.:

 • kosztorys inwestorski
 • kosztorys ofertowy
 • kosztorys podwykonawczy
 • kosztorys robót dodatkowych
 • kosztorys zamienny

7) Przeprowadzania obowiązkowych, okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (tzw. przeglądów obiektów budowlanych) niezależnie od przeznaczenia i typu obiektu.